Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda

Odpadne vode

V okviru javne službe odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda upravljamo 12 kanalizacijskih sistemov (Trebnje, Čatež, Veliki Gaber, Blato, Dolenja Nemška vas, Jezero, Šentrupert, Poštaje, Dob, Škrljevo, Mokronog, Mirna) in 7 čistilnih naprav (Trebnje, Veliki Gaber, Čatež, Mokronog, Blato, Dob, Poštaje Šentrupert).

Komunala Trebnje je upravljalec kanalizacijskih sistemov:

 • kanalizacija Trebnje,
 • kanalizacija Veliki Gaber,
 • kanalizacija Čatež,
 • kanalizacija Mokronog,
 • kanalizacija Šentrupert,
 • kanalizacija Mirna,
 • kanalizacija Blato,
 • kanalizacija Dolenja Nemška vas,
 • kanalizacija Jezero,
 • kanalizacija Poštaje,
 • kanalizacija Dob,
 • kanalizacija Škrljevo.

Odvajanje odpadnih vod

Kanalizacijski sistem

Kanalizacijska omrežja sestavljajo magistralna, primarna in sekundarna omrežja, ki so sestavljena iz mešanih ter pri novejših kanalizacijah ločenih kanalov za odvajanje fekalnih oziroma meteornih vod.

Praznjenje malih čistilnih naprav in greznic

Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, izvajamo redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter odvoz blata na Centralno čistilno napravo

Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav opravljamo v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, najmanj pa enkrat na tri leta.

Naročilo za prevzem blata ali praznjenje
greznic lahko oddate na telefonsko številko

Tel: 07 348 12 70
Mob: 031 783 408 – Janez Zaletel

Čiščenje odpadnih voda

Komunala Trebnje upravlja s sedmimi čistilnimi napravami mehansko-biološkega značaja. V upravljanju ima naslednje čistilne naprave:

 • čistilna naprava Trebnje,
 • čistilna naprava Veliki Gaber,
 • čistilna naprava Čatež,
 • čistilna naprava Mokronog,
 • čistilna naprava Blato,
 • čistilna naprava Dob,
 • čistilna naprava Poštaje.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi s
čiščenjem odpadnih voda pokličite.

Tel: 07 348 12 70

Pogosta
vprašanja

V kanalizacijo ne sodijo: odpadna olja in naftni derivati, gradbeni odpadki, barve, topila, dezinfekcijska sredstva, trdni in organski odpadki. Okoljsko dajatev javno podjetje zaračuna zavezancem skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v imenu in za račun občine, v kateri nastaja odpadna voda, in jo nakazuje Finančni upravi Republike Slovenije.

Malo komunalno čistilno napravo morajo imeti vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije in kjer ni predvidena javna kanalizacija oziroma ki niso v aglomeraciji.
V izjemnih primerih, ko čiščenje v MKČN ni dovoljeno oziroma zadostno, pa je potrebno vgraditi nepretočno greznico.

Da, vendar le, če ta greznica ustreza določenim pogojem in je nadgrajena z enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu s predpisanimi standardi.

Voda iz bazena je komunalna voda, ki se jo odvede v kanalizacijo, malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali obstoječo greznico in se jo tako tudi obračuna.
Za obračun komunalne vode ni pomembno, ali gre za pitno vodo ali ne.

Skip to content