Pomoč
uporabnikom

Za vse informacije se obrnete na telefonsko številko 07-348-12-60 oziroma info@komunala-trebnje.si.

Kontakti

Telefon: 07 348 12 60
Komunala Trebnje d.o.o.

Metelkova ulica 30
8210 Trebnje

Delovni čas:
Uprava: ponedeljek – petek: 7.00 – 14.00
Blagajna: ponedeljek – petek: 7.00 -14.00
Zbirni center Globoko:
ponedeljek – petek: 7.00 -18.00
sobota: 8.00 – 12.00

Dežurne številke

Zbirni center Globoko

Hudeje 40
8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20

Vodovod

Pogrebne storitve

Splošne informacije

Ceste

Kanalizacija

DOLB

Splošne informacije

Tajništvo

Tadeja Jevnikar

T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

Vodja investicij

Franc Sinur

T: 07 348 12 64
M: 070 738 898
E: franc.sinur@komunala-trebnje.si

Direktor

Franci Starbek

T: 07 348 12 62
E: franc.sinur@komunala-trebnje.si

Storitve

Vodja splošnega sektorja

Bojana Rebolj

T: 07 348 12 72
E: bojana.rebolj@komunala-trebnje.si

Nabava, prodaja

Maja Slak

T: 07 348 12 87
E: maja.slak@komunala-trebnje.si

Blagajna, obračun

Andreja Martinčič

T: 07 348 18 22
M: 040 757 622
E: andreja.martincic@komunala-trebnje.si

Geodet, izdaja soglasij

Jože Granda

T: 07 348 12 88
M: 051 315 465
E: joze.granda@komunala-trebnje.si

Storitve

Vodja vodooskrbe

Gregor Pečjak

T: 07 348 12 83
M: 041 439 443
E: gregor.pecjak@komunala-trebnje.si

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Sonja Kirm

T: 07 348 12 74
E: sonja.kirm@komunala-trebnje.si

Vodja kanalizacije, greznice

Janez Zaletel

T: 07 348 12 70
M: 031 783 408
E: janez.zaletel@komunala-trebnje.si

Vodja vzdrževanja in gradenj

Robert Pavlin

M: 041 648 747
E: robert.pavlin@komunala-trebnje.si

Vodja ravnanja z odpadki

Andreja Martinčič

T: 07 348 18 22
M: 040 757 622
E: andreja.martincic@komunala-trebnje.si

Vodja tehničnega sektorja

Janez Zaletel
T: 07 348 12 70 M: 031 783 408 E: janez.zaletel@komunala-trebnje.si

Pošljite nam sporočilo

Pogosta
vprašanja

Pojav »bele vode«, ki jo natočimo v kozarec, ni posledica uporabe klora, saj se prisotnost klora v pitni vodi vizualno ne more zaznati.
Bela obarvanost je zgolj fizikalni pojav številnih mikroskopsko majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica razprševanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Če takšno vodo natočimo v kozarec, lahko zaradi razbremenjenega tlaka že po nekaj trenutkih opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini, voda v kozarcu pa se zbistri.

Kadar nimamo podatka o zadnjem stanju vodomera, se poraba obračuna »akontativno«, na podlagi povprečne pretekle porabe na odjemnem mestu. Vodomer se odčitava najmanj enkrat letno, ko se ugotovi dejanska poraba in poračuna morebiti preveč ali premalo plačane akontacije. V primeru, da želite obračun po dejanski porabi, obstaja možnost mesečnega sporočanja stanja vodomera.

Odvoz kosovnih odpadkov je brezplačna storitev, ki jo izvajamo za gospodinjstva v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog- Trebelno. Uporabnik, ki želi naročiti tako storitev pusti svoje kontaktne podatke na telefonski številki 07/ 34 81 260, preko spletne pošte ali E-komunale. Odvoz kosovnih odpadkov se izvrši v roku dveh tednov od naročila. Stranko o točnem dnevu odvoza obvestimo najkasneje en dan pred samim odvozom odpadkov. Za to storitev najem avtokontejnerja ni mogoč. Količina odpadkov v sklopu brezplačnega odvoza pa je omejena na 2m3 (približno vsebina ene avtomobilske prikolice).

Najem avtokontejnerja (veliki 5, 7 ali 9 m3 zabojniki) je plačljiva storitev. Strošek te storitve je sestavljen iz prevoza zabojnika na lokacijo in njegov odvoz (opredeljeno v urah), dnevne najemnine kontejnerja (število dni, ko zabojnik stoji na lokaciji) ter vrste in teže odpadkov (tehtanje in določitev vrste odpadkov se izvede na tehtnici zbirnega centra Globoko). Cena storitve je tako močno odvisna od vrste in teže odpadkov. Cena sprejema posamezne vrste odpadkov je opredeljena v Ceniku prevzemanja in odlaganja odpadkov.

Vsako gospodinjstvo, ki ima možnost neposrednega odvoza odpadkov mora imeti svoje lastne zabojnike. Vsako tako gospodinjstvo mora imeti najmanj zabojnik za mešano embalažo (rumen pokrov) in zabojnik za preostanek odpadkov (zelen pokrov).
Zabojnike lahko stranka kupi na Komunali Trebnje d.o.o. ali pri lokalnih ponudnikih tovrstnega artikla.

Odpadno jedilno olje se zbira v zbirnem centru Globoko skozi celo leto ali enkrat letno v sklopu zbiralne akcije nevarnih odpadkov, ki jo izvajamo na terenu. Datum izvedbe akcije zbiranja na terenu in lokacije zbiranja so objavljene na spletni strani Komunale Trebnje ali na položnicah teden ali dva pred samo akcijo.

V kanalizacijo ne sodijo: odpadna olja in naftni derivati, gradbeni odpadki, barve, topila, dezinfekcijska sredstva, trdni in organski odpadki. Okoljsko dajatev javno podjetje zaračuna zavezancem skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v imenu in za račun občine, v kateri nastaja odpadna voda, in jo nakazuje Finančni upravi Republike Slovenije.

Malo komunalno čistilno napravo morajo imeti vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije in kjer ni predvidena javna kanalizacija oziroma ki niso v aglomeraciji.
V izjemnih primerih, ko čiščenje v MKČN ni dovoljeno oziroma zadostno, pa je potrebno vgraditi nepretočno greznico.

Da, vendar le, če ta greznica ustreza določenim pogojem in je nadgrajena z enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu s predpisanimi standardi.

Voda iz bazena je komunalna voda, ki se jo odvede v kanalizacijo, malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali obstoječo greznico in se jo tako tudi obračuna.
Za obračun komunalne vode ni pomembno, ali gre za pitno vodo ali ne.

Informacije o grobnem mestu lahko pridobi samo najemnik groba, ki v zvezi z njim sprejema tudi vse odločitve. V primeru, ko najemnik iz kakršnihkoli razlogov (zdravstveni razlogi ipd.) ne more sam urejati dokumentacije, je za to potrebno njegovo pisno pooblastilo.

Preden se odločimo za postavitev, spremembo oziroma popravilo spomenika, je za poseg potrebno pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Vlogo za izdajo soglasja dobite na naši spletni strani ali na sedežu podjetja. Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh delovnih dneh od prejema popolne vloge, kar je podlaga naročila storitve pri kamnoseku.

Ob smrti najemnika groba je potrebno določiti novega najemnika. Prvi, ki ima pravico do najemništva groba, je plačnik stroškov pogreba pokojnega najemnika. V primeru, da ta iz kakršnihkoli razlogov ne želi biti najemnik, se najemna pogodba sklene z ožjim sorodstvom oziroma dediči po pokojnem.

V primeru, da je bila želja pokojnega ali svojca raztros pepela, je pogrebna služba dolžna spoštovati veljavni odlok o pokopališkem redu za vsako občino posebej. Raztros pepela zunaj pokopališča je trenutno možen v občinah Mirna in Šentrupert, odlok občine Trebnje pa takega načina pokopa ne omogoča. Raztros pepela na pokopališčih trenutno ni možen, ker v ta namen obstoječa pokopališča nimajo predvidenega prostora.

Prijavo škode na vozilu podate na zavarovalnici, kjer imate zavarovano svoje vozilo. Hkrati je potrebno obvestiti dežurnega delavca Komunale o lokaciji in času dogodka.

V sklopu vzdrževanja cest je Komunala Trebnje dolžna zagotavljati nemoteno preglednost. V kolikor zelenje s privatnega zemljišča posega v območje cestišča, ga je dolžan odstraniti lastnik zemljišča. Če tega ne stori, obrez izvede Komunala Trebnje kot vzdrževalec cest.

Sneg s cestišča se, kjer je to mogoče, odstranjuje na površine, ki niso povozne. Na območjih, kjer je obojestransko zaporedje dovozov na privatna zemljišča, se sneg odriva enakomerno obojestransko. Komunala zasutih dovozov ne čisti.

Snežni količki se postavljajo na razdalji maksimalno 50 m med enim in drugim količkom oziroma glede na smer vožnje neposredno ob oviro, ki se v snežnih razmerah ne vidi.

Skip to content